Skip to main content
[agro_features_one img=”1035″]

Moderne landbrug

Agrio har valgt at fokusere på planteavl, og har derfor samtidig fravalgt animalsk produktion på egne bøger. Det betyder at staldanlæg til animalsk produktion bortforpagtes til dygtige samarbejdspartnere.

Planteavlen drives i datterselskabet Agrio Farming ApS, som forpagter arealerne dels af Agrio ApS og dels af andre lodsejere. Størstedelen af jorden forpagtes af Agrio ApS.

Fokus i planteavlen er på højværdiafgrøder, og landbruget drives ved hjælp af moderne teknologi og præcisionslandbrug, for at optimere produktionen og driftsøkonomien mest muligt, til gavn for såvel den økonomiske som grønne bundlinje.

Markplanen for Agrio Farming indeholder godt 1.300 ha inkl. græsarealer mv.

Afgrøderne

Højværdiafgrøderne har førsteprioritet i driften, og markplanen indeholder bl.a. kartofler, frøgræs, raps, fremavlskorn, brødkorn mv. Derfor har vi også etableret tørrerier til frø og korn, ligesom vi har eget lager til læggekartofler.

Alle kartofler er stivelseskartofler, og arealet udgør på nuværende tidspunkt ca. 120 ha. Kartoflerne leveres til kartoffelmelsfabrikkerne AKV (Langholt) og AKK (Karup), som producerer stivelses produkter der bl.a. benyttes i fødevareindustrien over hele verden. Som en del af kartoffelavlen produceres også egne læggekartofler.

Derudover produceres også energiafgrøder til biogas, og som en del af samarbejdet med lokale biogasanlæg, modtages afgasset biogasgylle retur, der bruges som naturgødning på markerne.

Reduceret jordbehandling

Jorden dyrkes primært efter principperne for reduceret jordbehandling, og langt hovedparten af halm og græs nedmuldes. Pløjning foretages kun i meget begrænset omfang.

Reduceret jordbehandling er muligt ved dyrkning af mange afgrøder, men har desværre sine udfordringer bl.a. i forbindelse med kartoffeldyrkning. Derfor tilpasses dyrknings systemet til behovet i de enkelte afgrøder.

Maskiner

Agrio har en asset light strategi, hvilket betyder at vi hellere vil være undermekaniseret end overmekaniseret. Man kan beskrive det på den måde, at hvis vi har et behov for 3 traktorer så nøjes vi med at investere i 2, og så lejer vi os til den sidste.

En af fordelene ved at have lidt for få maskiner ift. behovet er, at vi har et godt netværk og samarbejde med kollegaerne i lokalområdet der kan hjælpe os i spidsbelastningsperioder.

De maskiner vi skal investere i fremadrettet, skal primært være maskiner og teknologi, der kan bidrage til præcisionslandbrug. Vi tror bl.a. på at gradueret såning og gødskning bliver afgørende for at få det mest mulige ud af ressourcerne.

 

[vc_separator border_width=”2″ css=”.vc_custom_1630667697034{padding-top: 75px !important;padding-bottom: 50px !important;}”]

Kontakt

Christian Birkbak, 40340026